org.productivity.java.syslog4j.impl.log4j
Classes 
Syslog4jAppender
Syslog4jAppenderSkeleton